Emrtimi Viti
UA 12-2020 Kerkesat tekniko-metrologjike per Emrimi i trupave 28/01/2021
Rregullore (MINT) Nr 01-2022 11/08/2022
UA Nr 06-2022 per Lartesin dhe proceduren e pageses se sherbimeve ne metrologji 25/08/2022
UA Nr 17 2012 per kushtet metrologjike per gramaret me mase nominale prej 1 mg deri ne 50 kg 01/02/2017
UA Nr 16 2012 per kushtet metrologjike per gramaret etalon me mase nominale 50 kg deri ne 5000 kg 01/02/2017
Rregulore Nr 06 2016 per mjetet matese 01/02/2017
Udhezimi Administrativ Nr 04 2015 per ndryshimin dhe plotesimin e UA nr. 02-2013 Procedura dhe menyra e testimit dhe miratimit te tipit te mjetit mates 01/02/2017
Udhezimi Administrativ Nr 03 2013per Etalonet shtetror 01/02/2017
Udhezimi Administrativ Nr 03 2011 per kerkesat tekniko metrologjike per termometrat me leng ne Qelq 01/02/2017
Udhezimi Administrativ Nr 02 2015 për periudhen verifikuese të Mjeteve matese Ligjore Menyra e zbatimit si dhe periudha e ri- kalibruese per Etalon 01/02/2017
Udhezimi Administrativ Nr 2009 13 per kerkesat Teknike dhe Metrologjike per Transformatoret mates te grupeve matese per matjen e energjise elektrike 01/02/2017
Udhezimi Administrativ Nr 16 2011per menyren e autorizimit te trupave per vleresim te konformitetit 01/02/2017
Udhezimi Administrativ Nr 09 2016 per verifikime te jashtzakonshme te mjeteve matese ligjore 01/02/2017
Udhezim Administrativ Nr 11 2013_për perdorimin e njesive matese 01/02/2017
Udhezimi Aministrativ Nr 04 2011 per kerkesat tekniko metrologjike per termometrat klinik per matje te temperatures trupore 01/02/2017
Udhezimi Administrativ Nr 2009 16 per kerkesat Tekniko-Metrologjike per njehsoret elektronik te energjise elektrike aktive te Klases se saktesise 0.2S dhe 0.5S 01/02/2017

Prev 1 2 3 Next