Agjencia e Metrologjisë së Kosovës (AMK) është Institucion i vetëm Nacional për Metrologji, që e zhvillon aktivitetin në bazë të Ligjit për Metrologji, nr.03/L-203, Ligjit Nr.04/L-124 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-203, Ligjit për Punimet nga Metalet e Çmuara, nr.04/L-154, si dhe në bazë të akteve nënligjore që janë në zbatim të ligjeve të lartëpërmendura. AMK  ka 17 punonjës dhe është e organizuar në departamente si më poshtë vijon:

•             Drejtorati e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale  (DMSHI)

•             Drejtorati  e Metrologjisë Ligjore (DML)

•             Metalet e Çmuara

•             Mbikqyrja Metrologjike