Bazuar në një kuadër ligjor solid  dhe në përputhje me kuadrin rregullator të BE-së, veçanërisht me Strategjinë e BE-së për Mbrojtjen e Konsumatorit . Fuqizimin e Konsumatorëve, rritjen e mirëqenies së tyre, mbrojtjen efektive të tyre, AMK si mekanizëm shtetëror ne fushën e termometrisë dhe lagështisë relative  ka për obligim dhe ofron mbikëqyrje bashkohore  te instrumenteve te kësaj fushe me qellim qe  ti mbroj nga rreziqet, kërcënimet qe mund te pasojnë si rezultat i mos kalibrimit te instrumenteve matëse ne fushat e caktuara te veprimtarisë.

Programi qeveritar i jep një prioritet të lartë mbrojtjes së konsumatorëve dhe sigurisë si një objektiv i zbërthyer ( eksplicit) në të drejtën e tij. Ku përmes kontrollit dhe kalibrimit te instrumenteve bën  shërbime për konsumatorët dhe  sigurinë e tyre se janë duke u mbrojtur interesat e tyre ne kuptimin e cilësisë dhe te sigurisë se saktësisë.

Prandaj ne kuadër te AMK-se ushtron veprimtarin laboratori për kalibrimin e madhësive termike dhe lagështisë relative me deklarimin e aftësive matëse dhe kalibruese  me besueshmëri te nivelit CMC te verifikuara përmes  ndër krahasimeve laboratorike ndërkombëtare.

 Laboratori  ka këto kapacitete;

 • Për kalibrimin e Termometrave:
 • Laboratorik,
 • Medicinal
 • Industrial :

 Ne brezin mates  -60C deri ne 1100 C.

 • Termometra me Rezistence
 • Termometra Termo-Qift (TC)
 • Termometra digjital
 • Termometra me Lëng ne Qelq
 • Termohygrometrave Ambiental:
  • Termometra Ambiental,
  • Hygrometra Ambiental:
   • Për brezin matës te temperaturave nga -40 C deri ne 180 C ,
   • Për brezin e lagështisë relative nga 15Rh% deri ne 75Rh% ne temperaturat 10C deri 40C.
 • Termoemtra Medicinal:
  • Kontaktues:
   • digjital, me lëng në qelq.
  • Me rrezatim
   • Me rreze infra te kuqe në brezin për matjen e temperatures në trupin e njeriut.
 • Sphingomanometrat:
  • digjital, mekanik (aneroid) dhe me mbushje të Zhives.

Për të mundësuar këto shërbime, laboratori i termometrisë dhe lagështisë  relative disponon:

 • Termometra te tipit Kontaktues
 • Etalonët e nivelit primar te kalibruar sipas standardit ITS90 dhe qe mbajnë gjurmueshmërisipas metodës se krahasimeve të krahasuarme laboratorët ekuivalentëNacional (NMI)
 • Termometër standardme rezistencë:
 • SPRT i prodhimitIsotech, 909H/25 OHM .
 • Termometër Termo-Qift (TC) prodhim i Isotech, 1600
 • Instrument për matjen e lagështisë relative dhe pikës se vesës Michell Instrument, Optidew Vision.
 • BATEMIKA measurement solution UTE-ONE 3-channel Thermometer Readout.
 • Laboratori i Termometrisë dhe Lagështisë relative disponon edhe me gjenerues te madhësive termike, dhe te lagështisë relative si dhe aparature matëse ndihmese për madhësi ambientale dhe realizimin e matjeve.
 • Dhome klimatike kk 190 ch me mundësi te gjenerimit te temperaturës me brez -40°Cderi 180°Csi dhe lagështi relative nga 15Rh% deri ne75%Rh ne temperature 10°Cderi ne40°C
 • Banjo me medium te alkoholit OB-50/2L me brez gjenerueste temperaturave-80 °C deri 10 °C
 • Banjo me nedium uje-Alkohol-vaj OB-15/2 BBLT (uje te demineralizuar) me brez gjenerues nga -20°Cderi ne 120°C
 • Banjo me medium uje te de mineralizuar OB-35/2 me brez gjenerues nga 20°Cderi ne 120°C
 • Makine për prodhimin e akullit te tipit EVERmed
 • De mineralizator i ujit.
 • Ene për akull për realizimin e pikës se (trefishtë ) Ujit me vëllim 5l, 20l, 50l,
 • Mikrovolt- meter isotech mikro K me ura dhe skaner
 • PC dhe Laptop
 • Pajisje për matjen e shtypjes atmosferike ambientale
 • Termohygrometra për matjen e ambientit
 • Banjo me mediumvaj sintetik Isotech 796H me brez gjenerues 100°Cderi 250 °C(300) °C
 • Furre 3 zonale me medium Ajri me mundësi gjenerimi te temperaturave nga 300°Cderi ne 1100°C

Objektivat kryesore te laboratorit te termometrisë  janë:

Te ju ofroj shërbime te kalibrimeve te instrumenteve te  Termometrisë dhe lagështisë relative për  te gjitha  veprimtarive jetësore  sipas standardeve ITS90 ne    gjithë vendin dhe te atyre jashtë vendit qe kane interes për këtë.

Te harmonizoje ligjet dhe praktikat e vendit tone me legjislacionin e BE-se ne fushën e termometrisë dhe lagështisë relative përmes kalibrimeve si mundësi e besueshmërisë se saktësisë se matjeve  si dhe  mbrojtjen e konsumatorit nga veprimtarit e brendshme te pasaktësisë se matjeve.

Te garantoje vendosjen apo qarkullimin ne treg vetëm te produkteve dhe shërbime te sigurta;

Te siguroje zbatimin ne praktike te besueshmërisë se matjeve   dhe mbikëqyrjen e tregut;

Te vendose ne te gjithë vendin një sistem operacional dhe efecient te mbikëqyrjes se besueshmërisë dhe  saktësisë se matjeve.